Σχέδιο της κυβέρνησης για μείωση του στενού δημόσιου τομέα κατά 30%, οικονομίες και καλύτερες υπηρεσίες προς τον πολίτη.

Τη σύσταση ενός ισχυρού επιτελικού και συντονιστικού κέντρου προωθεί η κυβέρνηση. Το νέο αυτό όργανο, που δεν σχετίζεται με τον ορισμό ή μη συντονιστή της κυβέρνησης και την αναδιάρθρωση του Μεγάρου Μαξίμου, θα παρακολουθεί τη μεταρρύθμιση του κράτους σύμφωνα με τις επιταγές του «Καλλικράτη». Το σχέδιο αναμένεται να οδηγήσει σε μεταστέγαση όλων των υπουργείων, σε αναδιάρθρωση των δομών των δημοσίων υπηρεσιών, σε μαζικές μετακινήσεις δημοσίων υπαλλήλων και σε συγχωνεύσεις ή και κλείσιμο φορέων του Δημοσίου. Το συντονιστικό κέντρο θα έχει την εποπτεία της διαχείρισης των προγραμμάτων για το προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών, την εκπόνηση των σχεδίων για τις νέες δομές που θα αποκτήσουν τα υπουργεία, τον έλεγχο των δαπανών των φορέων του Δημοσίου και την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης.

Ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης, μετά την ολοκλήρωση της απογραφής, αναμένει την κατάρτιση του μητρώου των δημοσίων υπαλλήλων, που θα του επιτρέψει να έχει μια σαφή εικόνα της στελέχωσης των υπηρεσιών. Ταυτόχρονα ο «Καλλικράτης» στο κράτος προωθείται με ταχείς ρυθμούς. Δεν προβλέπει απλώς τη μετεγκατάσταση όλων των υπουργείων με τη δημιουργία του «κυβερνητικού πάρκου», αλλά κυρίως την εκ βάθρων αναδιάρθρωση της Δημόσιας Διοίκησης της χώρας με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Με τη μεταρρύθμιση αυτή η κυβέρνηση εκτιμά ότι θα επιτύχει μείωση του στενού δημοσίου τομέα κατά 30%. Η νέα δομή που θα αποκτήσουν τα υπουργεία, όπως επισημαίνεται από τη σχετική μελέτη, «θα λαμβάνει υπόψη της το νέο αυτοδιοικητικό χάρτη της χώρας, όπως διαμορφώθηκε με το πρόγραμμα “Καλλικράτης”, θα αναδεικνύει τον ρόλο της κεντρικής διοίκησης (υπουργεία, γενικές και ειδικές γραμματείες, ΝΠΔΔ, ανεξάρτητες αρχές και γενικές διοικήσεις) και θα στοχεύει στην ολοκλήρωση ενός μοντέλου διοικητικής διάρθρωσης της χώρας που θα βασίζεται σε μια νέα σχέση ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα διοίκησης».

Με το σχέδιο επιδιώκεται η αντιμετώπιση σοβαρών δομικών προβλημάτων και δυσλειτουργιών, όπως η έλλειψη συντονιστικών μηχανισμών και σύγχρονων οργανωτικών δομών, η υπέρμετρη διόγκωση της ιεραρχικής πυραμίδας (γενικών διευθύνσεων, διευθύνσεων και τμημάτων), η πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων και καθηκόντων, ο πολλαπλασιασμός των θέσεων ευθύνης και ο κατακερματισμός της οργάνωσης των υπηρεσιών. Οι βασικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης θα είναι οι εξής:
1Ανακατανομή προσωπικού και αξιολόγηση
Θα υπάρξει ανακατανομή του προσωπικού στις νέες οργανικές θέσεις που θα συσταθούν με βάση τα οργανογράμματα των υπουργείων, γεγονός που θα ανοίξει τον δρόμο για μαζικές μετακινήσεις και μετατάξεις. Η κατανομή προσωπικού θα γίνει σε οργανικές θέσεις (κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα), υπηρεσιακές μονάδες και επίπεδα διοίκησης (τμήματα, διευθύνσεις, γενικές διευθύνσεις).


2 Περιγραφή θέσεων εργασίας
Η κυβέρνηση, προκειμένου να υπερβεί τον σκόπελο των μαζικών υποχρεωτικών μετατάξεων, προτίθεται να προχωρήσει και σε περιγραφή των θέσεων εργασίας (job description). Αυτό σημαίνει ότι θα καλύπτονται πλέον από υπαλλήλους με βάση τις γνώσεις, την εμπειρία, τη δεξιότητα και την ικανότητά τους. Οι υπάλληλοι των υπουργείων θα εργάζονται δηλαδή όπως ακριβώς εργάζονται σήμερα οι υπάλληλοι των τραπεζών, καθένας εκ των οποίων έχει συγκεκριμένο αντικείμενο. Αν ληφθεί υπόψη ότι οι αμοιβές των υπαλλήλων, μέσω του νέου ενιαίου μισθολογίου (που θα ισχύσει από τις αρχές του 2011) θα εξαρτώνται και από την αποδοτικότητά τους, είναι προφανές ότι αλλάζουν άρδην τα δεδομένα στη Δημόσια Διοίκηση.
3Νέος τρόπος χρηματοδότησης
Μετά την αλλαγή του τρόπου κατάρτισης του προϋπολογισμού του κράτους που θα ισχύσει από εφέτος, θα θεσπιστεί και η διασύνδεση των νέων δομών των υπουργείων με τη διαχείριση των οικονομικών πόρων. Δηλαδή αλλάζει ριζικά η υφιστάμενη διαδικασία χρηματοδότησης. Τα υπουργεία δεν θα χρηματοδοτούνται πλέον αυθαίρετα, όπως συμβαίνει σήμερα και συχνά μέσω «σκοτεινών κωδικών», αλλά με βάση τριετή προγράμματα τα οποία θα αναθεωρούνται κάθε χρόνο. Σε αυτά θα περιγράφονται λεπτομερώς τα έργα τα οποία προτίθενται να επιτελέσουν ή οι υπηρεσίες τις οποίες θα προσφέρουν προς τους πολίτες, γεγονός που θα τους εξασφαλίζει την αναγκαία χρηματοδότηση. Στις περιπτώσεις που τα έργα δεν πραγματοποιούνται, οι υπεύθυνοι δεν θα μπορούν να εκταμιεύουν τα αναγκαία ποσά ή θα καλούνται ακόμη και να επιστρέφουν τα χρήματα με τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί.

Ο υπουργός Εσωτερικών έχει ζητήσει ακόμη την πραγματοποίηση μελέτης που θα αποτυπώνει τις υποδομές του κράτους (κτιριακή υποδομή, τεχνολογικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός) και την υποβολή προτάσεων για την αξιοποίηση της υπάρχουσας περιουσίας.


ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΗΜΕΡΑ


47 γενικές γραμματείες 20 ειδικές γραμματείες 94 γενικές διευθύνσεις 556 διευθύνσεις 1.825

τμήματα 252 ειδικές υπηρεσίες 84 αυτοτελή γραφεία 270 ΝΠΔΔ 190 ΝΠΙΔ 68 ανώνυμες εταιρείες
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Σύμφωνα με μελέτη που έχει στα χέρια του ο υπουργός Εσωτερικών κ. Ι. Ραγκούσης, έχουν καταγραφεί τα εξής προβλήματα στελέχωσης των υπουργείων. Υπάρχουν: Γενικές γραμματείες χωρίς διορισμένους γενικούς γραμματείς (υπουργείο Παιδείας και Εσωτερικών).

Γενικοί γραμματείς οι οποίοι δεν προΐστανται γραμματειών αλλά ΝΠΔΔ (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης).

Ειδικοί γραμματείς οι οποίοι δεν προΐστανται ειδικών γραμματειών αλλά ενιαίων διοικητικών τομέων.

Γενικοί γραμματείς οι οποίοι προΐστανται σε δύο γενικές γραμματείες ή ενιαίους διοικητικούς τομείς ή ΝΠΔΔ. Διευθύνσεις χωρίς τμήματα, τμήματα χωρίς υπαλλήλους και διευθυντές χωρίς τμηματάρχες. Οργανογράμματα υπηρεσιών που δεν ενημερώνονται με βάση τις τροποποιήσεις στους οργανισμούς των υπουργείων.

Συχνές τροποποιήσεις των οργανισμών και συχνές μεταβολές του αριθμού των τμημάτων και των διευθύνσεων.

Αναιτιολόγητη μεταφορά ή απόσπαση αρμοδιοτήτων λόγω προσωπικών ή πολιτικών σκοπιμοτήτων.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ Δ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


πηγή: http://www.tovima.gr/default.asp?pid=46&ct=32&artId=314557&dt=04/09/2010#ixzz0yXrIucpD

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου